CRM

:

IP - Asterisk: https://wiki.merionet.ru/besplatnyj-onlajn-kurs-po-asterisk/?utm_source=YT ......